System okienny Veka Alphaline 90

 • 6-komorowy system o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci zabudowy 90 mm (szerokość oÅ›cieżnicy) zapewnia ochronÄ™ cieplnÄ… na najwyższym poziomie: przy zastosowaniu szyby standardowej (Ug=1,0 lub 1,1 W/m 2K) i ramy bez wkÅ‚adki termicznej uzyskamy dla caÅ‚ego okna wspóÅ‚czynnik przenikania ciepÅ‚a Uw=1,1 do 1,2  W/m2K. W wariancie z zespoleniem trójszybowym (Ug=0,7 W/m2 K) i wkÅ‚adkÄ… termicznÄ… wspóÅ‚czynnik przenikania ciepÅ‚a dla caÅ‚ego okna wynosi Uw=0,9 W/m2K, co kwalifikuje konstrukcjÄ™ do zastosowania w domach energooszczÄ™dnych (pasywnych) i przy termomodernizacji.
 • Możliwość zastosowania oszklenia o gruboÅ›ci od 24 do 50 mm w ukÅ‚adzie dwu- lub trójszybowym.
 • Grubość Å›cianek zewnÄ™trznych profila speÅ‚niajÄ…ca najwyższe standardy RAL - Klasa A (PN-EN  12608).
 • Potrójny ukÅ‚ad uszczelek z uszczelkÄ… Å›rodkowÄ… zapewniajÄ…cy doskonaÅ‚Ä… szczelność, izolacjÄ™ akustycznÄ… i izolacjÄ™ cieplnÄ…. Estetyczne, szare uszczelki mocowane fabrycznie w trakcie procesu ekstruzji, możliwe do Å‚Ä…czenia ze sobÄ… poprzez zgrzewanie. Uszczelki zewnÄ™trzne z powierzchniami ukierunkowanymi, jak profile, ze spadkiem 15 stopni, dajÄ… doskonaÅ‚Ä… ochronÄ™ przed niekontrolowanÄ… wymianÄ… powietrza i znakomicie odprowadzajÄ… wodÄ™ oraz zanieczyszczenia.
 • Sprawdzone wzmocnienia stalowe znane z profili 70-milimetrowych firmy VEKA, zapewniajÄ…ce doskonaÅ‚Ä… stabilność statycznÄ… i dÅ‚ugookresowÄ… funkcjonalność.
 • Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach nawiÄ…zujÄ…ce do profili PERFECTLINE. Z uwagi na stonowany, neutralny wyglÄ…d i kontury zewnÄ™trzne pasuje praktycznie do każdej elewacji. Profile nadajÄ… siÄ™ do giÄ™cia Å‚uków.
 • Niska Å‚Ä…czna wysokość boczna profili skrzydÅ‚a i ramy wynoszÄ…ca tylko 118 mm zapewnia wiÄ™kszÄ… powierzchniÄ™ szyby i doskonaÅ‚e doÅ›wietlenie wnÄ™trza.
 • Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka Å›cianek profila.
 • Możliwe dodatkowe mocowanie okuć oraz montaż noÅ›nych elementów do wzmocnienia stalowego w ramie. Wzmocnienie jest zawsze wykonane jako przekrój zamkniÄ™ty.
 • Zastosowanie tych samych okuć, jak w systemach 70-milimetrowych firmy VEKA (np. PERFECTLINE).
 • DostÄ™pność szerokiej palety kompatybilnych elementów Å‚Ä…cznych i uzupeÅ‚niajÄ…cych z 70-milimetrowych systemów profili VEKA. ProjektujÄ…c system Alphaline 90, poÅ‚ożono szczególnie duży nacisk na zachowanie kompatibilnoÅ›ci z systemem PERFECTLINE. Tak wiÄ™c można stosować te same wzmocnienia stalowe, uszczelki, profile podparapetowe oraz inne profile dodatkowe, np. niektóre sprzÄ™gÅ‚a.
 • Możliwość zastosowania nowatorskiej wkÅ‚adki termicznej zintegrowanego z jednÄ… z komór profila ramy dodatkowo zwiÄ™ksza i tak już bardzo dobrÄ… izolacyjność cieplnÄ….
 • GÅ‚adkie, Å‚atwe w pielÄ™gnacji i niewymagajÄ…ce konserwacji powierzchnie.
 • 13-milimetrowa oÅ› wrÄ™bu okuciowego daje lepsze zabezpieczenie przed wyÅ‚amaniem lub wyjÄ™ciem okna.
 • Pewne osadzenie szyby w profilu o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci 24 mm powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym goÅ›ciom oraz ogranicza skraplanie siÄ™ na szybie pary wodnej.